Diagnoza Autyzmu

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju wg ICD-10

Diagnoza w Fundacji Alpha, NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. Kierując się kryteriami diagnostycznymi zawartymi w ICD-10 obecnie obowiązującymi w Polsce zespół określa charakter zaburzeń ze spektrum autystycznego lub je wyklucza. Na każdym etapie diagnozy zespół diagnostyczny podejmuje decyzję o kolejnych krokach, dlatego procedura całej diagnozy może się różnic w zależności od wyniku danego etapu.

Zespół diagnostyczny stanowią lekarz psychiatra, psycholog, pedagog specjalny. Bywa, że do zespułu zapraszany jest inny specjalista – w zależności od potrzeb. Wszystkie osoby w zespole mają wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Procedura diagnostyczna to zwykle:

Wywiad z rodzicami (może być przeprowadzony on-line). Wywiad kliniczny ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Zakres pytań jest dość szeroki, obejmuje wiele sfer funkcjonowania dziecka. Obecnie przeprowadzamy go według specjalnie przygotowanego kwestionariusza, ale czekamy na polską adaptację wywiadu ADI-R (spotkanie trwa około 60/90 min). Podczas wywiadu prosimy o dokumentację dziecka (medyczną, pedagogiczną, inną). W oparciu o nią zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.

Obserwacja osoby badanej to najczęściej dwa spotkania. Pierwsze z nich to spotkanie zgodnie ze strukturą wystandaryzowanego narzędzia ADOS (czas trwania do 60 min.), drugie to spontaniczne próby diagnostyczne prowadzone przez zespół diagnostyczny pod kątem kryteriów diagnostycznych (trwa ono 90-120 min), z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych. Obydwa spotkania to rodzaj zabawy, swobodnej rozmowy z osobą badaną. Czasami prosimy o dołączenie do zabawy rodziców, czasami pracujemy sami, czasami prosimy rodziców, aby obserwowali spotkanie przez lustro weneckie.

Na koniec drugiego spotkania może nastąpić przekazanie diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju bądź ich wykluczenie, czasami jest potrzeba uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji. Wówczas planujemy kolejne spotkania. W takiej sytuacji prosimy często o nagrania dziecka w sytuacjach domowych, podczas zabawy w przedszkolu, itp.

Jeśli diagnoza jest pozytywna istnieje możliwość umówienia się na konsultację, podczas których mogą zostać omówione możliwości dalszego postępowania terapeutycznego.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content