Deklaracja dostępności serwisu www.autyzmlublin.pl

Fundacja Alpha zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.autyzmlublin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowego serwisu www.autyzmlublin.pl

Data publikacji strony internetowej dnia 24.10.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji dnia 29.06.2021

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Alpha.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  3. Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
  4. Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewelina Łuka adres poczty elektronicznej ewelina@autyzmlublin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 532 58 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy al. Warszawskiej 15, II piętro

Wejście główne do budynku znajduje się od Al. Warszawskiej 15, poprzez schody zewnętrzne z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Winda z parteru na każdą kondygnację, korytarze dostępne z klatki schodowej oraz z windy. Jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych na II piętrze. Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Siedziba przy ul. Cichej 10, parter

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Cichej 10 z poziomu ulicy. W budynku znajduje się 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Przed budynkiem przy ul. Cichej 10 nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content